ΟΑΣΠ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2019-2020

πατήστε εδώ για ανάγνωση, εκτύπωση ή κατέβασμα

ΟΑΣΠ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΧΟΛ. ΕΤ. 2018-2019

πατήστε εδώ για ανάγνωση, εκτύπωση ή κατέβασμα

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017

1. Εισαγωγή

 

Το 2ο Δημοτικό Ολοήμερο Σχολείο Λαυρίου χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/174 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων στο Σχολείο αυτό μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη σχολική μας μονάδα, για το παρόν σχολικό έτος, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 1. σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 2. διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό.
 3. ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του Σχεδίου.

2.Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 2ου Δημοτικού Ολοήμερου Σχολείου Λαυρίου, το οποίο στεγάζεται στο επί της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου κτίριο (ισόγειο και α’ όροφος), συντάχθηκε τον  Οκτώβριο 2016 με ευθύνη της Διευθύντριας κ. Ελένης Κανελλοπούλου, από την ομάδα σύνταξης του σχεδίου (αρχηγό και υπαρχηγό Πολιτικής Άμυνας) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π., λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2016-2017.

Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

2.1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό

2.1.1. Γενικά Στοιχεία

 1. 1. Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών για την εφαρμογή του έχει η Διευθύντρια του Σχολείου μας, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει σχετική βεβαίωση σύνταξής του στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Διευθύντρια ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ με Υπαρχηγό τον Υποδιευθυντή της εκπαιδευτικής μονάδας.
 2. 2. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που τους αναλογούν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας.
 3. 3. Ο Σύλλογος  των  Εκπαιδευτικών συμμετέχει στις  δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.
 1. 4. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών ενέκρινε μετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης κινδύνου στο Σχολείο μας.

2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του σχολείου:

-   ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους.

-   εκπαιδεύονται  και  εκπαιδεύουν  τους  μαθητές  σχετικά  με τις ενέργειες, που προβλέπονται για  την  εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, συμμετέχοντας στις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας.

-   μεριμνούν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις.

 

Προσωπικό του Σχολείου

α.  Διευθύντρια ( αρχηγός ΔΑΙ ): Κανελλοπούλου Ελένη

β. Εκπαιδευτικός ( υπαρχηγός ΔΑΙ ): Κουλιεράκης Ιάκωβος

γ.  Προσωπικό. Άνδρες : 8,    Γυναίκες: 18,   Μαθητές: 286

δ.  Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες: 5,  Γυναίκες: 14,  Σύνολο:19

1. Γενικός Υπεύθυνος (Αρχηγός ΔΑΙ) για τις Ενέργειες Διαχείρισης του έκτακτου περιστατικού

Γενικός υπεύθυνος:

Διευθύντρια, Κανελλοπούλου Ελένη

με αναπληρωτή τον εκπαιδευτικό Κουλιεράκη Ιάκωβο

 Αρμοδιότητες:

-   Ευθύνη εκπόνησης του Σχεδίου.

-   Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών.

-   Ευθύνη για εκπαίδευση, προετοιμασία & συντονισμό του προσωπικού και των μαθητών.

-   Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης σύνταξης του Σχεδίου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την έγκρισή του από το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης.

-   Ευθύνη πραγματοποίησης των απαραίτητων ασκήσεων ετοιμότητας, καταγραφής τους στο ημερολόγιο του σχολείου και αξιολόγησή τους.

-   Λήψη  αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις  που  παρατηρήθηκαν  κατά  τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από την Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου (περισσότερα στην επόμενη παράγραφο), καθώς και τις προτάσεις των υπολοίπων Ομάδων Εργασίας.

-   Γνωστοποίηση  στους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών ότι  μετά από ένα συμβάν θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο καταφυγής του σχολείου, εάν αποφασιστεί από τους αρμοδίους φορείς η διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Ο Γενικός Υπεύθυνος επίσης αναλαμβάνει:

 • Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολικού κτιρίου ή όχι, ανάλογα της φύσης του συμβάντος σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
 • Την επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή για να ενημερώσει και να ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο.
 • Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους.

2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου

Μέλη:

α.  Διευθύντρια ( αρχηγός ΔΑΙ )

β.  Υποδιευθυντής ( υπαρχηγός ΔΑΙ )

γ.  Σύλλογος Διδασκόντων

Αρμοδιότητες:

- Εκπόνηση του Σχεδίου.

- Διενέργεια  τακτικού  ελέγχου  των  χώρων  του  κτιρίου  κατά  τη  διάρκεια     της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται σχετικά  με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή του Σχεδίου όπως:

- Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους, στο χώρο εισόδου

  του σχολείου κ.λπ.

- Επισήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.

- Δυνατότητα πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους του κτιρίου.

- Προμήθεια   απαραίτητων   εφοδίων   όπως:   ραδιόφωνο   με   μπαταρίες, τηλεβόας, βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, κ.λπ.

- Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

- Επιλογή του χώρου καταφυγής των μαθητών.

- Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων – κηδεμόνων.

- Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Δημιουργία σχετικών καταλόγων και τοποθέτησή τους σε κάθε αίθουσα (π.χ. μέσα στο Βιβλίο Ύλης) .

- Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες ηλεκτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης και παροχής νερού.

- Συνεχής ενημέρωση για τις επικαιροποιημένες ενέργειες προστασίας από τον Ο.Α.Σ.Π. τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αυτοτελές τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΘ.

- Πραγματοποίηση σε συνεργασία με τον Διευθυντή των προβλεπόμενων ασκήσεων ετοιμότητας και αξιολόγησής τους.

- Ενημέρωση του Διευθυντή του Σχολείου για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις και κατάθεση προτάσεων για τη λήψη μέτρων.

Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στο Σχολείο.

3. Ομάδα Ασφάλειας - Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

 Μέλη:

Ανατολικό Προαύλιο

                α. Νικολή Μαρία

                β. Ρουσκέτου Άννα

                γ. Λέντζα Μαρία

Δυτικό Προαύλιο

                α. Πρέκκα Ελένη

                β. Μαρδίκη Αγάπη

                γ. Κούρτελη Ταρσία

 

 

 

Αρμοδιότητες:

- Περιορισμός των μαθητών στο χώρο που έχει οριστεί ως ασφαλής χώρος καταφυγής.

 

- Αποτροπή της προσέγγισης των μαθητών  σε  επικίνδυνα σημεία (προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.).

4. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Μέλη:

 

 α. Σταυριανός Κυριάκος

 β. Κεχαγιά Ευφροσύνη

 γ. Μαντέλλου Θεοδοσία

 δ. Γιώτη Ιωάννα

Η Ομάδα αυτή συγκροτείται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής καθώς και εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό που έχουν επιμορφωθεί σχετικά.

 

Αρμοδιότητες:

-     Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

-     Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση του Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών.

-     Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

-     Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών (με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή), συνδιοργανώνοντας ημερίδες ή σεμινάρια με τον αρμόδιο φορέα της Πολιτείας για σχετικά θέματα.

-     Παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση τραυματισμού τους.

-     Συγκέντρωση τραυματιών που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαυλίου του σχολείου, ενώ στους βαριά τραυματισμένους παρέχεται βοήθεια στη θέση που βρίσκονται έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β.

Ως χώρος της εγκατάστασης Σταθμού Α' Βοηθειών ορίζεται ο χώρος: Δυτικό Προαύλιο

5. Ομάδα Πυρασφάλειας

Μέλη:

α. Ματθαίου Ευάγγελος

β. Μέντης Ανδρέας

Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο εφόσον πρώτα εκκενωθεί το κτίριο ή παράλληλα της εκκένωσης αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Αρμοδιότητες:

-     Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυρόσβεσης της σχολικής μονάδας.

-     Εισήγηση προμήθειας των απαραίτητων μέσων πυρόσβεσης και μέριμνα για την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο.

-     Τακτικός έλεγχος της κατάστασης των πυροσβεστικών μέσων και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης.

-     Γνώση της χρήσης των μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

-     Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε θέματα πυρόσβεσης συνδιοργανώνοντας ημερίδες με τον αρμόδιο φορέα  της Πολιτείας καθώς και εκπαίδευσή τους στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, μέσω πρακτικής εφαρμογής.

- Παρέμβαση στην κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς.

Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει τις βασικές οδηγίες πυροπροστασίας και τη χρήση πυροσβεστικών μέσων, γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης υπεύθυνος για την κατάσβεση τυχόν μικροεστίας είναι όποιος βρίσκεται πιο κοντά σε αυτήν.

 

Προτείνεται:

- Στους χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες, διαδρόμους, κλπ. ) κάθε 15 μ. και ένας πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 klg

- Στους χώρους των εργαστηρίων και των γυμναστηρίων ένας πυροσβεστήρας 12κ. ξηράς σκόνης.

- Στο χώρο του λεβητοστασίου ένας πυροσβεστήρας οροφής 12 klg ξηράς σκόνης πάνω από τον καυστήρα και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 6κ. στην είσοδο του λεβητοστασίου.

6. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων - Αποκατάστασης Βλαβών

Μέλη:

α. Θάνος Αθανάσιος

β. Μαρκομιχάλης Νικόλαος

 Αρμοδιότητες:

-  Γνώση  της  θέσης  των  κεντρικών  διακοπτών  ηλεκτροδότησης  και  ύδρευσης, καθώς και πώς θα γίνει η διακοπή στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση του Σχολείου με ασφάλεια.

-  Μέριμνα ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

-  Σύνταξη προτάσεων προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια  κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης (εάν δεν υπάρχει ήδη): μονωτικά γάντια και μπότες, κ.ά.

7. Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής

Μέλη:

α. Γαβριήλ Χρυσούλα

β. Αποστολοπούλου Ασήμω

Αρμοδιότητες:

-  Αναζήτηση των κατόψεων του σχολείου και ενημέρωση για όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου.

-  Διενέργεια σχετικού ελέγχου για να αποκτήσει η Ομάδα  πλήρη γνώση των επιμέρους χώρων ώστε να είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που χρειαστεί.

-  Συνεργασία με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών.

-  Εντοπισμός μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής και ίσως είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι.

8. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

Μέλη:

α. Κανελλοπούλου Ελένη

β. Χέρα Μαρία

γ. Κουκουλά Μαρία - Ιωάννα

 

Αρμοδιότητες:

- Γνώση του χώρου φύλαξης και των περιεχομένων ειδών του αρχείου της σχολικής μονάδας.

 

- Ενημέρωση για τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους υπολογιστές της γραμματείας του σχολείου, καθώς και για τα μέσα αποθήκευσης των εφεδρικών αντιγράφων της βάσης δεδομένων.

 

- Επεξεργασία στοιχείων και καθορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, εάν χρειαστεί, για την ασφαλή μεταφορά του αρχείου.

9. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς

Μέλη:

α. Διευθύντρια του Σχολείου

β. Κουλιεράκης Ιάκωβος

Αρμοδιότητες:

-  Καταγραφή των τηλεφώνων των εμπλεκομένων φορέων  –  υπηρεσιών στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τους αρμόδιους  φορείς, μετά την εκδήλωση ενός έκτακτου περιστατικού και την εκκένωση της σχολικής μονάδας.

-  Επεξεργασία εναλλακτικών λύσεων επικοινωνίας (π.χ. αγγελιοφόρος) σε περίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας.

-  Ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει καθοριστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

              Συγκεκριμένα: Αστυνομία: 100

              Πυροσβεστική: 199

              ΕΚΑΒ: 166

Υποστήριξη ΑμεΑ

Μέλη:

Όλο το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου.

Η Ομάδα σε περίπτωση σεισμού θα αποτελείται από το διοικητικό προσωπικό του σχολείου και από εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διδασκαλία κατά την εκδήλωση του σεισμού, δηλαδή εν δυνάμει όλους τους εκπαιδευτικούς.

Αρμοδιότητες:

Όλο το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία, ώστε να κατευθυνθούν στην συγκεκριμένη αίθουσα για να το βοηθήσουν να την εκκενώσει. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.

Ακολουθεί το Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση ειδικότερα του Σεισμικού κινδύνου

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί εάν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

 

2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών

Οι μαθητές:

- ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

- ενημερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.

- συμμετέχουν στις ασκήσεις ετοιμότητας και εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού.

2.1.4. Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων

Η Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου είναι υπεύθυνη για την επισήμανση και τη σύνταξη προτάσεων για άρση των τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου του σχολείου.

Με τον όρο αυτό εννοούνται οι απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή τραυματισμών των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθούν από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και στον εξοπλισμό του.

Αίθουσες Διδασκαλίας, Εργαστήρια, Αμφιθέατρα, Γυμναστήρια

Επισήμανση

Άρση

Απομάκρυνση θρανίων και εδρών από τις τζαμαρίες και τις εξόδους

 

˅

Τοποθέτηση των βιβλιοθηκών μακριά από τις θέσεις των μαθητών και στερέωσή τους κατάλληλα στους τοίχους

 

˅

Τοποθέτηση των βαριών και εύθραυστων αντικειμένων σε χαμηλά και ασφαλή σημεία

 

˅

Στερέωση με κλειστά άγκιστρα των πινάκων και των κάδρων

 

˅

Στερέωση κατάλληλα των φωτιστικών, των μεγαφώνων κ.λπ.

 

˅

Ασφάλιση των θυρών και των συρταριών των ντουλαπιών, ώστε να μην ανοίγουν

 

˅

Αποθήκευση των τοξικών και εύφλεκτων υλικών σε κλειστά ντουλάπια

 

˅

Δίοδοι Διαφυγής

   

Διατήρηση των διαδρόμων ελεύθερων από ντουλάπες, θρανία ή άλλα έπιπλα

 

˅

Στερέωση με μεταλλικές γωνιές στους τοίχους, των βιβλιοθηκών, προθηκών, ραφιών

 

˅

Τοποθέτηση σε ανοιχτές βιβλιοθήκες και ράφια ειδικών ιμάντων εμπρός από τα βιβλία

 

˅

Μέριμνα ώστε οι πόρτες εξόδου να ανοίγουν προς τα έξω

 

˅

Στερέωση κατάλληλα των ψευδοροφών, χωρισμάτων, σωληνώσεων κ.λπ. που βρίσκονται κατά μήκος των διαδρόμων διαφυγής

 

˅

Στήριξη των κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια, εξώστες κ.ά.

 

˅

     

Εγκαταστάσεις, Δίκτυα, Συσκευές, Πρώτες Βοήθειες

   

Στερέωση κατάλληλη των σωμάτων θέρμανσης, κλιματισμού, των ανεμιστήρων, κ.λπ.

 

˅

Ενημέρωση για τη θέση και τη λειτουργία των διακοπτών ηλεκτρικού, νερού ή φυσικού αερίου

 

˅

Τοποθέτηση των πυροσβεστήρων -με οδηγίες χρήσης- σε κατάλληλες θέσεις και στήριξή τους με ελαστικούς ιμάντες

 

˅

Τοποθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των τηλεοράσεων σε ασφαλείς θέσεις και στήριξη αυτών κατάλληλα πάνω στα γραφεία κ.λπ.

 

˅

Τοποθέτηση του φαρμακείου σε ασφαλή και ευπρόσιτη θέση

 

˅

 

Προαύλιο Σχολείου, Χώροι Καταφυγής

   

Στερέωση όλων των αναρτημένων στοιχείων στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, όπως μάρμαρα, μαρκίζες, μεγάφωνα, προβολείς, πινακίδες, κ.λπ.

 

˅

Μέριμνα για την κατάλληλη στήριξη και συντήρηση των καλαθόσφαιρων, στύλων, καλωδίων, στεγάστρων, κρουνών κ.λπ. που βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου

 

˅

 

2.2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού

2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε - Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται κάτω από την έδρα.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, πλησιάζουν στο δάπεδο και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

 

2.2.2. Ενέργειες Μαθητών

 • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, πλησιάζουν στο δάπεδο και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

2.3. Ενέργειες μετά το τέλος του σεισμού

2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντή

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.
 • Επιτηρούν την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου.
 • Επικοινωνούν με την προϊσταμένη τους αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς για να ενημερωθούν ή να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από το σεισμό.
 • Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δημοσίου.

2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.
 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, σηκώνονται και ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.
 • Ανοίγουν την  πόρτα της αίθουσας, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Παράρτημα Α).
 • Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο, το βιβλίο ύλης και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν.
 • Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 • Καταμετρούν τους μαθητές τους στο χώρο συγκέντρωσης.
 • Ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

2.3.3. Ενέργειες Μαθητών

 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.
 • Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη.
 • Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στο κεντρικό προαύλιο και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να πάρει παρουσίες.
 • Ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.
 • Παραμένουν στο χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά  το  πέρας  της  σεισμικής  δόνησης  σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προαύλιο του Σχολείου και ενσωματώνονται με το τμήμα τους.
 • Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκένωσης  του  κτιρίου  εκδηλωθεί  νέα  σεισμική δόνηση, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται (κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου.

2.3.4. Ενέργειες Ομάδων

Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου

Η Διευθύντρια με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή αναλαμβάνει:

-     Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολικού κτιρίου σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό.

-   Την   επικοινωνία   με   την   Προϊσταμένη   Αρχή   για   να   ενημερώσει   και   να ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο.

-   Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους.

Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

-     Παρέχει πρώτες βοήθειες σε οποιονδήποτε έχει σχετική ανάγκη.

-     Συγκεντρώνει τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαύλιου του σχολείου, ενώ τους βαριά τραυματισμένους τους παρέχει βοήθεια στη θέση που βρίσκονται, έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β.

Ομάδα Πυρασφάλειας

-     Παρεμβαίνει για την κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς.

-     Ελέγχει   επίσης   την   κατάσταση   του   καυστήρα   κεντρικής   θέρμανσης   και ενημερώνει το Διευθυντή για τυχόν προβλήματα ή βλάβη.

Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών

-     Ελέγχει τα Δίκτυα.

-     Μεριμνά για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης του σχολείου.

Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής

-     Εντοπίζει μαθητές ή  εκπαιδευτικούς  που δεν  έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής και είναι ίσως τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι.

-     Συνεργάζεται με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

-     Μεριμνά για τη φύλαξη του αρχείου και των φορητών περιουσιακών στοιχείων του σχολείου (π.χ. υπολογιστές, προβολείς κ.λπ.) μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειάς τους ή τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.

Ομάδα Ασφάλειας-Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

-     Αναλαμβάνει  τον  έλεγχο  προσέγγισης  των  μαθητών  σε  επικίνδυνα  σημεία (προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.) για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.

Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ

-     Κατευθύνονται μέλη της στην αίθουσα που βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία.

-     Βοηθούν το Άτομο με Αναπηρία να εκκενώσει την αίθουσα διδασκαλίας και το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης.

-     Μεριμνούν για την κάλυψη τυχόν αναγκών του στο χώρο καταφυγής.

3. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα ακολουθήσουν δύο ακόμα, μία ανά τρίμηνο, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα έγγραφα. Στο ημερολόγιο ασκήσεων ετοιμότητας (Παράρτημα Στ) θα καταγράφονται οι πραγματοποιηθείσες ασκήσεις.

Η  έναρξη  της  άσκησης/της  προσομοίωσης  της  δόνησης  καθώς και το τέλος της προσομοίωσης της δόνησης γίνεται με τον ακόλουθο συνθηματικό ήχο:

Δύο παρατεταμένα χτυπήματα του ηλεκτρικού κουδουνιού ή σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος δύο παρατεταμένα χτυπήματα του χειροκίνητου κουδουνιού ή δύο παρατεταμένα σφυρίγματα με τη σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης, που είναι αναρτημένη στο γραφείο της Διευθύντριας.  Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού η  ίδια δόνηση αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης σχετικών ενεργειών.

3.1. Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας

 • Ο εκπαιδευτικός  διατηρεί  τη  ψυχραιμία  του  και  ζητά  να  καλυφθούν  οι μαθητές κάτω από τα θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Ο ίδιος καλύπτεται κάτω από την έδρα.
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στο χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να πλησιάσουν στο δάπεδο όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα τους με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
 • Όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας να εκκενώσει το κτίριο (σύμφωνα με το Σχέδιο), ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί, και να τους παροτρύνει να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν στο προαύλιο, μένοντας ο ίδιος πίσω απ’ αυτούς. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα πάρει μαζί του το βιβλίο ύλης, το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός, θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η οδηγία αυτοπροστασίας: "Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός". Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν στο προαύλιο, ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
 • Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο καταφυγής θα πρέπει να μετακινηθούν οι μαθητές σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, ανά ομάδες των 30 ατόμων περίπου με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

Ø  Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

3.2. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος

 • Οι  μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον αύλειο   χώρο παραμένουν εκεί. Δεν πλησιάζουν τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες.
 • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στους ορόφους, οι επιμελητές τους και οι τυχόν υπάρχοντες μαθητές εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με το χώρο που βρίσκονται.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι επιμελητές εκκενώνουν το κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου. Οι επιμελητές παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.
 • Προσεισμικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτική  εκκένωση  των  αιθουσών,  κατά  τη  διάρκεια  του διαλείμματος, ώστε να μην υπάρχουν μαθητές στις αίθουσες.
 • Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί τον κατάλληλο χώρο καταφυγής, θα πρέπει να μετακινηθούν οι μαθητές σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, ανά ομάδες των 30 ατόμων περίπου, με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

Ø  Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

3.3. Διαδικασία Εκκένωσης του κτιρίου

Σε ότι αφορά στην διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν παρακάτω.

Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών ανά όροφο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ακολουθώντας την αρχή της εγγύτητας των αιθουσών σε σχέση με την έξοδο, δηλαδή εκκενώνονται πρώτα τα τμήματα και οι πτέρυγες που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο.

Πιο συγκεκριμένα:

 Α΄ ΟΡΟΦΟΣ

 • Βορειοανατολικό κλιμακοστάσιο και έξοδος από βορειοανατολική θύρα διαφυγής κατά σειρά: Δ1, Ε1, Δ2, Ε3
 • Κεντρικό-ανατολικό κλιμακοστάσιο και έξοδος από μεσαίες-ανατολικές θύρες διαφυγής κατά σειρά: Ε2,τάξη Αγγλικών, Γ3, εστιατόριο,Γ2
 • Νοτιοανατολικό κλιμακοστάσιο, κατά σειρά: τάξη Αγγλικών, ΣΤ3, ΣΤ1, ΣΤ2

ΙΣΟΓΕΙΟ

 • Βορειοδυτική θύρα διαφυγής, κατά σειρά: Α2, Α1
 • Βορειοανατολική θύρα διαφυγής, κατά σειρά: τουαλέτες μαθητών-μαθητριών, αίθουσα φύλακα-καθαρίστριας
 • Κεντρικές-δυτικές θύρες διαφυγής, κατά σειρά: Γ1, α’ γραφείο δασκάλων, Β1, γραφείο διευθυντή
 • Κεντρικές-ανατολικές θύρες διαφυγής, κατά σειρά: αίθουσα χημείου, τμήμα ένταξης, τουαλέτες δασκάλων, γραφείο υποδιευθυντή, β’ γραφείο δασκάλων
 • Νοτιοδυτική θύρα διαφυγής, κατά σειρά: Β2, κυλικείο, εργαστήρι πληροφορικής
 • Νοτιοανατολική θύρα διαφυγής, κατά σειρά: Τμήμα υποδοχής, Λέσχη ανάγνωσης-βιβλιοθήκης, τουαλέτες
 • Οι χώροι   συγκέντρωσης του     Σχολείου          μετά το σεισμό είναι: το ανατολικό και το δυτικό προαύλιο (ειδικότερα η περιοχή πλησίον της περίφραξης και μακριά πάντοτε από το διδακτήριο) προς την πλευρά των εγκαταστάσεων της Euroterra και της Λεωφόρου Σουνίου αντίστοιχα, και οι μαθητές παραμένουν στην καθορισμένη τους- αριθμημένη ανά τμήμα -θέση. Υπεύθυνος συντονισμού της ομάδας των τμημάτων του ανατολικού προαυλίου ορίζεται ο εκπαιδευτικός κ. Κουλιεράκης Ιάκωβος και της ομάδας των τμημάτων του δυτικού προαυλίου η Διευθύντρια κ. Ελένη Κανελλοπούλου.
 • Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, στο γυμναστήριο ή στις τουαλέτες, μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να βγουν στο προαύλιο και να κατευθυνθούν στους προαναφερόμενους χώρους με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου.
 • Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωσή τους στον προκαθορισμένο  χώρο  συγκέντρωσης  (Παράρτημα  Α),  ο  εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος ο καθηγητής που θα κάνει την καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της επόμενης ακριβώς ώρας.
 • Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στο Διευθυντή και στην Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων την τυχόν απουσία μαθητών από το χώρο καταφυγής, ώστε να ελεγχθούν οι διάδρομοι, οι αίθουσες και οι τουαλέτες για την ανεύρεση των απόντων μαθητών.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.

 Προσοχή:  Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα κ.λπ.

3.4. Αξιολόγηση Άσκησης

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση της άσκησης.

3.4. Αξιολόγηση Άσκησης

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση της άσκησης.

4. Ενημέρωση Μαθητών - Εκπαιδευτικών - Γονέων

Για την εμπέδωση των προαναφερομένων πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ενδεδειγμένες στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού οδηγίες προστασίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί.

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής του σχολείου.

Για την εμπέδωση των προαναφερομένων πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ενδεδειγμένες στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού οδηγίες προστασίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί. Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής του σχολείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας - Ανάρτηση σε αίθουσες

Ενέργειες Αντισεισμικής Προστασίας

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

 • Διατήρησε την ψυχραιμία σου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.
 • Καλύψου αμέσως κάτω από το θρανίο σου κρατώντας με το χέρι σου το πόδι του, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Προφυλάξου κατάλληλα  ανάλογα  με  τη  θέση  που  βρίσκεσαι  την  ώρα  του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκεσαι σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν δηλαδή στο χώρο που βρίσκεσαι δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, πλησίασε στο δάπεδο και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου.
 • Παράμεινε προφυλαγμένος για όσα δευτερόλεπτα διαρκέσει ο σεισμός.
 • Παράμεινε στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκεσαι στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

 

Μετά το τέλος του σεισμού

 • Προετοιμάσου για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.
 • Εκκένωσε την αίθουσά σου και το σχολικό κτίριο γρήγορα και με τάξη, όταν δοθεί η σχετική οδηγία, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου σου, χωρίς να τρέχεις.
 • Παράμεινε μαζί με το τμήμα σου στο προαύλιο και βοήθησε τον εκπαιδευτικό να πάρει παρουσίες. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου θα παραμείνεις στο χώρο καταφυγής έως ότου να έρθουν οι γονείς ή ο κηδεμόνας σου να σε παραλάβει.
 • Εάν βρεθείς μόνος σου εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), και δεν υπάρχει γερό ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, πλησίασε στο δάπεδο και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εκκένωσε το σχολικό κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνσου στο προαύλιο του Σχολείου ώστε να βρεις το τμήμα σου.
 • Εάν  κατά  τη  διάρκεια  της  εκκένωσης  του  κτιρίου  εκδηλωθεί  νέα  σεισμική δόνηση, προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι (κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνέχισε κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών σου και μην πλησιάζεις επικίνδυνα σημεία (προσόψεις του κτιρίου, στύλους κ.λπ.).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του σχολείου

Α/Α

Εκπαιδευτικοί

Έλαβε Γνώση

1

Πρέκκα    Έλενα

 

2

Μαρδίκη Αγάπη

 

3

Μαντέλλου Θεοδοσία

 

4

Κούρτελλη Ταρσία

 

5

Γαβριήλ Χρυσούλα

 

6

Ρουσκέτου Άννα

 

7

Κεχαγιά Ευφροσύνη

 

8

Νικολή Μαρία

 

9

Θάνος Αθανάσιος

 

10

Μαρκομιχάλης Νικόλαος

 

11

Ματθαίου Ευάγγελος

 

12

Αποστολοπούλου Ασήμω

 

13

Μέλλιου Καλλιόπη

 

14

Μέντης Ανδρέας

 

15

Λέντζα Μαρία

 

16

Κουκουλά Μαρία-Ιωάννα

 

17

Χέρα Μαρία

 

18

Γιώτη Ιωάννα

 

19

Σταυριανός Κυριάκος

 

20

Μωραϊτης Ιωάννης

 

21

Ντουνιάπιλεν Φιλάρετος

 

22

Μήλεσης Αντώνιος

 

23

Ιακωβίδου Ανθή

 

24

Κομματά Γεωργία

 

25

Ζάρμπ Άννα

 

26

Σιδέρη Αικατερίνη

 

27

Θαναηλάκη Άννα

 

28

Καρδαμίτση Ελευθερία

 

26

Τζίμου Κρυσταλλία

 

 

 

 

 

Α/Α

Διοικητικό Προσωπικό

Έλαβε Γνώση

1

Κανελλοπούλου Ελένη

 

2

Κουλιεράκης Ιάκωβος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πίνακας Ομάδων Εργασίας

1.

Γενικός  Υπεύθυνος  

α. Διευθύντρια του Σχολείου

β. Υποδιευθυντής

2.

Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου

 α. Διευθύντρια του Σχολείου

 β. Υποδιευθυντής

  γ. Σύλλογος Διδασκόντων

3.

Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

α. Σταυριανός Κυριάκος

β. Κεχαγιά Ευφροσύνη

γ. Μαντέλλου Θεοδοσία

δ. Γιώτη Ιωάννα

 

 

4.

Ομάδα Πυρασφάλειας

α. Μέντης Ανδρέας

β. Ματθαίου Ευάγγελος

5.

Ομάδα Ασφάλειας - Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

Δυτικό  Προαύλιο

α. Πρέκκα Έλενα

β. Μαρδίκη Αγάπη

γ. Κούρτελλη Ταρσία

Ανατολικό Προαύλιο

α. Ρουσκέτου Άννα

β. Νικολή Μαρία

γ. Λέντζα Μαρία

6.

Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

α. Κανελλοπούλου Ελένη

β. Χέρα Μαρία

γ. Κουκουλά Μαριάννα

7.

 

Ομάδα Ελέγχου Δικτύων - Αποκατάστασης Βλαβών

α. Θάνος Αθανάσιος

β. Μαρκομιχάλης Νικόλαος

 

9.

 

 

 Ομάδα αναζήτησης ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής

α. Γαβριήλ Χρυσούλα

β. Αποστολοπούλου Ασήμω

γ. Θαναηλάκη Άννα

Ενέργειες Ομάδων

Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου ή άλλου έκτακτου περιστατικού

Η Διευθύντρια με αναπληρωτή τον Υποδιευθυντή αναλαμβάνει:

-     Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολικού κτιρίου σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό.

-   Την επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή για να ενημερώσει και να ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο.

-   Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους.

Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

-     Παρέχει πρώτες βοήθειες σε οποιονδήποτε έχει σχετική ανάγκη.

 -    Συγκεντρώνει τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο 

σημείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαύλιου του σχολείου, ενώ τους βαριά τραυματισμένους τους παρέχει βοήθεια στη θέση που βρίσκονται, έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β.

Ομάδα Πυρασφάλειας

-     Παρεμβαίνει για την κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς.

-     Ελέγχει επίσης την κατάσταση του καυστήρα κεντρικής θέρμανσης και ενημερώνει το Διευθυντή για τυχόν προβλήματα ή βλάβη.

Ομάδα Αποκατάστασης Βλαβών-Ελέγχου Δικτύων

-     Ελέγχει τα Δίκτυα.

-     Μεριμνά για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης του σχολείου.

Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής

-     Εντοπίζει μαθητές ή εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής και είναι ίσως τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι.

-     Συνεργάζεται με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών.

Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

-     Μεριμνά για τη φύλαξη του αρχείου και των φορητών περιουσιακών στοιχείων του σχολείου (π.χ. υπολογιστές, προβολείς κ.λπ.) μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειάς τους ή τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος.

Ομάδα Ασφάλειας-Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

 • Αναλαμβάνει τον  έλεγχο  προσέγγισης των μαθητών σε επικίνδυνα σημεία (προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.) για την αποφυγή τυχόν τραυματισμών.

Υποστήριξη ΑμεΑ

-     Κατευθύνονται μέλη της στην αίθουσα που βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία.

-     Βοηθούν το Άτομο με Αναπηρία να εκκενώσει την αίθουσα διδασκαλίας και το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης.

-     Μεριμνούν για την κάλυψη τυχόν αναγκών του στο χώρο καταφυγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας

Α/Α

Ημερομηνία Άσκησης

Ώρα Άσκησης

Αξιολόγηση*

1.

06    Οκτωβρίου 2016

10.00’π.μ.

 

2.

 

9.00’π.μ.

 

3.

 

9.00’π.μ.

 

*Να αξιολογηθούν οι χρόνοι εκκένωσης της σχολικής μονάδας

Αξιολόγηση Άσκησης

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αξιολόγησή της από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αξιολόγηση της άσκησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης…………….…………………………………………112

Πυροσβεστικό Σώμα……………………………….…………………………………………………….....199

Αστυνομία…………………………………………….………………………………..……………...……..100

Ε.Κ.Α.Β……………………………………………..………….…………………………………….……….166

Δήμος ……………………………………………………………………………………………..22920-25150

Νοσοκομείο (Κέντρο Υγείας Λαυρίου) …………..............22923-20300,  22920-22222,  22920-25733

Λιμεναρχείο …………………………………………………………………………………...….22920-25249

ΔΕΗ …………………………………………………………………………………………………..…….10506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Σχετικές Εγκύκλιοι – Έγγραφα

 • Έγγραφο Ο.Α.Σ.Π.  824/11-4-2012:  «Διαχείριση  του  Σεισμικού  Κινδύνου  στις Σχολικές Μονάδες» (www.oasp.gr)
 • Έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. 2450/9-4-2012: «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων» (www.gscp.gr)
 • Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. 4648/6-7-2009: «Σχεδιασμός  και  δράσεις  Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων» (www.gscp.gr)
 • Έγγραφο ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ΥΠΔΒΜΘ, 148037/14-11-2008: «Μέτρα για την Αντιμετώπιση Σεισμών – Πυρκαγιών – Πλημμυρών»
 • Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 180/18-11-2008: «Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας Σχολικών Μονάδων»
 • Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 137/17-3-2011: «Υπενθύμιση εφαρμογής μέτρων οργάνωσης της πολιτικής προστασίας όλων των εν γένει εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η

Πρόγραμμα εκπαίδευσης Προσωπικού

α) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται εκπαίδευση Α' Βοηθειών από ιατρό της Δ/νσης Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης υγειονομικής μονάδας.

β) Κάθε χρόνο γίνεται εκπαίδευση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Ο αρχηγός ΔΑΙ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού

Σειρήνα χειροκίνητη

Ηλεκτρικό κουδούνι

Φακός μπαταρίας

Σφυρίχτρες

Ομάδας Πυρασφάλειας

Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς σκόνης(ανάλογα με τους χώρους)

Φτυάρια

Τσεκούρια ή λοστούς σιδερένιους

Σκαπάνια με κοντάρι

ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 1. Οινόπνευμα.
 2. Φυσιολογικό ορό (500ml) και amp για καθαρισμό τραυμάτων και ματιών σε περίπτωση εισόδου ξένου σώματος.
 3. Betadine για αντισηψία τραυμάτων.
 4. Αντισταμινική αλοιφή (π.χ. fenistil) για τσιμπήματα εντόμων.
 5. Αλοιφή για εγκαύματα.
 6. Βαμβάκι.
 7. Λευκοπλάστ σε ρολό (5cm).
 8. Handsaplast σε διάφορα μεγέθη.
 9. Αυτοκόλλητα ράμματα (steri-strips).
 10. Παγοκύστες.
 11. Γάντια ελαστικά (Latex).
 12. Ψυκτικό σπρέι.
 13. Ελαστικοί επίδεσμοι (5, 7 και 10cm).
 14. Πιεστικοί αιμοστατικοί επίδεσμοι.
 15. Τριγωνικός επίδεσμος για ακινητοποίηση άνω άκρου.
 16. Γάζες αποστειρωμένες σε πακετάκια των 5Χ5 και 10Χ10 cm.
 17. Aιμοστατικό λάστιχο, ψαλίδι, σύριγγες, θερμόμετρο, λαβίδα, παραμάνες.
 18. Αλοιφή (Rhinolex) για ρινορραγία.
 19. Παυσίπονα (π.χ. Depon, Ponstan) σε ταμπλέτες και σιρόπι.
 20. Κορτιζόνη (Solu-Cortef) για αντιμετώπιση αλλεργικού Shock.
 21. Νάρθηκες και Αυχενικό κολάρο για ακινητοποίηση κακώσεων του σκελετού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ

Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ

Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής μέσω  της Δ/νσης. Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον Αρχηγό, ο οποίος αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου. Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του Δήμου.

Μέσα σήμανσης Συναγερμού.

α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα

β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα ή με χειροκίνητο κουδούνι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ Δ.Α.Ι.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.